Tuesday, June 25, 2013

Bakulota (ব্যাকুলতা)

Download Jolsobi
MS Word
e¨vKzjZv

Zywg wQ‡j mv_x †gvi AeyS evj¨ Kv‡ji
cvVkvjv‡Z †Zvgvi nqwb hvIqv mv‡_ mK‡ji|
‡QvÆ Kv‡j cyZzj †Ljvq †g‡ZwQjvg `yB Rb
Zzwg fvj‡e‡mwQ‡j Avgvq, Avwg eywSwb †Zvgvi gb|

GKw`b †Zvgvq GKjv †d‡j wf‡owQjvg cÖev‡m
ü`q Lvwb †gvi KwVb wQj bexb eq‡m|
`~i cÖev‡m Kv‡U bv Avgvi mKj mgq
Kv‡Ri duv‡K duv‡K Lye g‡b c‡o †Zvgvq|

BU-cv_‡ii KwVb kn‡i †d‡U c‡o‡Q we‡`ªvn
‡`k i¶vq †e‡o †Mj Avgvi `vi“Y AvMªn|
gv‡S gv‡S g‡b c‡o meyR MÖvg Lvwb
mgq †cwi‡q‡Q, AvR Zzwg n‡qQ A‡b¨i Niwb|

ZLbI hvqwb ‡evSv, ïayB †`wL †Zvgvi k~b¨Zv
my‡Li w`b ¸‡jv †Zvgvi fwi‡q w`‡qwQ e¨vKzjZv|
‡Zvgvq c‡o g‡b wbf„Z GB Ni †Kv‡Y
Rvwb, my‡L †bB Zzwg Av‡Qv `ywL g‡b|

w`ev †k‡l c‡o g‡b, †mw`‡bi jy‡KvPzwi †Ljv
Gfv‡e Kx Kó K‡i hvq w`b Pjv?
ü`q gv‡S ¯§„wZ †hb †Ku‡` g‡i †e`bvq
‡mB e¨_vi DËi †`q bv †KD Avgvq|

wbtm½-GKvwK Rxeb wM‡j‡Q mKj Kg©
`~i †`‡k G‡m AvR ey‡SwQ †Zvgvi gg©|
Kó m‡q _vwK †n_v Kwi myL A‡š^lY
hZB LyuwR, cv‡evbv Avwg †Zvgvi g‡Zv gb|

Gw`K †mw`K Ny‡i †`wL wbK‡U GK Zi“Y
Zv‡K †`‡L ü`q gv‡Si †e`bv n‡jv Ki“Y|
cwiPq wb‡q †`‡LwQ Zvi, †m Aa©v½ †Zvgvi
AZxZ w`‡bi fyj ¸‡jv †gvi A‡hvM¨ ¶gvi|

‡`‡L Zv‡K †R‡M‡Q g‡b mKi“Y AvZ©bv`
my‡L-`yt†L n‡j mv_x wgwUZ mKj mva|
wn‡m‡ei LvZvq wnmve K‡i DËi cvB k~b¨
wKQyB ejvi fvlv †bB Avwg AvR bMY¨|

Avwg cvwiwb eyS‡Z †Zvgvi ü`‡qi mKj evZ©v
bvixi gb eywSwb, Kxfv‡e n‡ev RM‡Zi D×viKZ©v?
GK K~‡j ‡c‡qwQ evwj Ab¨ K~‡j‡Z Kvwj
‡Zvgvq nqwb cvIqv, Avgvi Rxe‡b †Rvov Zvwj|

cÖK…wZ e‡ovB i“ó wegyL, bv †`‡L †Zvgvq
Pvwiw`K& †X‡K‡Q Nb AÜKvi, AbyK~‡j GLb mgq|
Qy‡UwQ †Zvgvi cv‡b mwe fy‡j, Auvavi ivZ Kv‡jv
‡Zvgvi ü`q Dò †`wL, †Pv‡L gy‡LI Av‡jv|

G‡jv Pz‡j Qy‡U G‡m `uvov‡j Zzwg `yÕcvq
DuPz wUjvi Dci e‡m Zzwg c‡o‡Qv †njvq|
gy‡L †bB †Kvb K_v, `~‡i wbie ¯—äZv
mB‡Z cvwi bv †`‡L, ü`‡q jv‡M e¨_v|

wb¯újK ZvwK‡q _vwK G‡K A‡b¨i cv‡b
‡RvQ&bv ivZ †kl n‡q, wg‡j‡Q cÖfvwZi Uv‡b|
K_v †bB gy‡L Avgvi Av‡Q bq‡b bqb
ZeyI wd‡iwQ ‡gviv N‡i, wdwi‡q wb‡q gb|

wKQyB Avgv‡`i nqwb cvIqv wbie iB‡jv eb
mKvj n‡q‡Q Pvwiw`‡K ‡`wL wen‡½i KzÄb|
‡f‡ewQ ïay †`‡ki K_v Avi Kwo-A_©
g‡bi K_vwU g‡bB iB‡jv ej‡Z njvg e¨_©|


=====>জলছবি<====
১৬ কবিতা নিয়ে একটি কাব্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে

No comments:

Post a Comment

Last 7 Days!

App