Sunday, June 30, 2013

Ghumhin Rat (ঘুমহীন রাত)

Nygnxb ivZ

MZ iv‡Z Avwg Nygv‡Z hvBwb
‡Kb, †mB K_v Zzwg †kvbwb|
Avgvi KweZvi LvZvwU nvwi‡q wM‡q‡Q
LuyR‡Z mgq †K‡UwQj Zvi wc‡Q|


‡K †hb wb‡q †M‡j iv‡M
wVK †hb ga¨ iv‡Zi Av‡M|
kqZvb, cvwRÑ †K n‡Z cv‡i?
B”Qv K‡i `yÕbq‡b †`LZvg Zv‡i|

MZ iv‡Z Avwg Nygv‡Z cvwiwb
cvZv¸‡jv LuyR‡Z LuyR‡Z LvIqv nqwb|
‡f‡ewQjvg LvZvwU †Zvgvq †`Iqvi K_v
eySj bv e¨vUv Avgvi e¨_v|

KZ my›`i K‡i mvwR‡q †i‡LwQjvg
A‡bK `ytL-K‡ó Avevi wjLjvg|
‡mB myi Avi bv ev‡R
‡h K_v wj‡LwQjvg mܨv muv‡S|

Avgvi Gjvg© †`qv NwoUv †Kv_vq
Luy‡R †`wL †bB †i‡LwQjvg †h_vq|
Avn&! KZw`b Avgv‡K †W‡K‡Q
DV‡Z †`wi n‡j KZevi e‡K‡Q|

MZ iv‡Z Avgvi Nyg Av‡mwb
‡`LwQbv †Uwe‡j Avgvi my›`i dzj`vwb|
Avgvi dzj`vwbUvI nvwi‡q †Mj!
‡bIqvi mgq †KD GKUzI bv-fvej!

No comments:

Post a Comment

Last 7 Days!

App