Tuesday, July 2, 2013

Aviman ( অভিমান )

Awfgvb

hvq P‡j IB, bv hvq †`Lv
¯§„wZ ¸‡jv †d‡j †i‡L `~‡i GKv|
wd‡i wd‡i †`‡L †m nvZ bvwo‡q
gy³ †K‡k evZvm †`q Iobv Dwo‡q|


meyR Rvgv Mv‡q Zvi wPKb cvwo
B”Qv K‡i †`Š‡o †h‡q nvZUv awi|
‡Kvgi `ywj‡q hvq Kb¨v fyj‡Z bvwi
Zi“jZv `uvwo‡q Av‡Q H mvwi mvwi|

‡Kvgj cv‡qi b~cyi Lvwb Q›` K‡i
mZ¨ `uvov‡e Ny‡i †d‡iv fyj bv K‡i|
myL wejvmx n‡q Zzwg w`‡q †M‡j Kó
†Zvgvq Lyu‡R bv †c‡j RxebUv n‡e bó|

`yt†Li evjyPi n‡e R‡jvnxb giyfywg
¯§„wZi G‡jv‡g‡jv gvwU ¸‡jv ey‡Ki Rwg|
k~b¨ ü`q MYbv K‡i g„`y nvnvKvi
Zvi cv‡b bv ZvKv‡j, mwe †`wL wbivKvi|

eyK euvwa Avkvq Zvi euvPvi KviY
kZ †e`bv bxi‡e m‡q †b‡ev giY|
w`M¦wewK& a~mi †`wL KwVb ev¯—eZv
Zvi †`Lv‡Z euvP‡e, †gvi Rxe‡bi mË¡v|

e¨_v hw` w`‡jB Zzwg abxi `yjvj cvIqvq
Kó fy‡j †kªq n‡e Mfxi Ôwb`ªvqÕ hvIqvq|
P‡jB †M‡j Avm‡j bv Zzwg, Awfgvb fy‡j
wd‡i G‡mv GKevi Zzwg, bvI ey‡K Zz‡j|

No comments:

Post a Comment

Last 7 Days!

App