Friday, July 12, 2013

Mone Pore ( মনে পড়ে )

g‡b c‡o

wi³vi wi³Zvq Kuv‡` †gvi Rxe‡bi wnqv
bv cvwi KB‡Z †m K_v KvD‡i wMqv|
Zzwg †Zv wQ‡j †gvi GB ü`q Ry‡o
Kv‡U bv mgq GKv Gw`K †mw`K Ny‡i|


Zzwg n‡j eÜz †gvi GB Rxe‡bi mË¡v
Avwg AvwQ †Zvgvi eÜz GKwbô f³v|
_vK‡Z cvwi bv GKv †Zvgvq bv †`‡L
Ggwb K‡i RxebUv hvq `ytL wb‡q ey‡K|

bv †`‡L †Zvgvq Avwg †Ku‡`wQ wbwkw`b
hLwb c‡o g‡b ZLwb ü`‡q ev‡R exY|
Pvwiw`‡K ZvwK‡q ‡`wL me n‡q‡Q ¶xY
Gfv‡eB KvU‡Q eÜz Rxeb m½xnxb|

G‡m †`‡Lv †Mv Zzwg Avgvq wd‡i
KZB bv `ytL-Kó a‡i‡Q wN‡i|
evisevi †`L‡Z Pvq †Zvgvi H gyL
ev‡iK †`L‡j †Zvgvq NyP‡e me `yL&|

Zzwg †gvi fv½v ü`‡q Av‡Qv wbi‡e
e¨¯—Zvq eywS †gv‡`i †`Lv bvwn n‡e|
kZ hvZbvi gv‡S cvB GBUzKz Avkv,
`yivjvc‡b ïwb hLb †Zvgvi gy‡Li fvlv|

mwL, Zzwg n‡j †gvi Rxe‡bi mv_x
Zzwgnxbv nq‡Zv cv‡evbv †Kv‡bv L¨vwZ|
nvwi‡q †h‡Z ewm hw` gnvKv‡ji ey‡K
Zzwg G‡m ‡`‡Lv, ‡hb bv gwi ay‡K|

No comments:

Post a Comment

Last 7 Days!

App