Monday, July 8, 2013

Nissongota ( নিঃসঙ্গতা )

wbtm½Zv

PZzw`©‡K †`wLwQ meyR ebvbx ewmevi RvqMv bvB
Kvnvi cv‡b PvB‡ev Avwg †K w`‡e VuvB?
gbUv Avgvi wen½ nBqv AvKvk cv‡b hvq
‡iŠ`ª Qvqv awi‡Z Avgvq wc‡Q wc‡Q avq|


cvwL mKj MvB‡Q Mvb wbSzg wbivjvq
ü`q gv‡S w`‡”Q †`vjv g„`y g›` evq|
`~i nB‡Z nv¤^v i‡ei aŸwb †kvbv hvq
GLb-B wdwi‡e Zviv M„n‡¯’i AvwObvq|

cwðgv nvIqv ewn‡Q ax‡i Rvbvjvi H av‡i
cÖK…wZi GB dv¸b avivq gbUv †Kgb K‡i|
bxj MM‡bi DuPz cÖv‡š— †`wL‡ZwQ KZ †Ljv
GKUz c‡i bvwg‡e Auvavi cwoqv hvB‡e †ejv|

ï‡q Avwg fvwe‡ZwQ GKv hvBZvg hw` †m_v
g‡bi K_v KBZvg Zvnv‡i `~‡i †Vwjqv e¨_v|
c~e© cv‡b QywU‡Q cvwL †`wLevi Z‡i †Zvgvq
`ycyi Mwoqv‡Q A‡bK c~‡e© GLb weKvj mgq|

nBZvg hw` cvwLi gZ `yBLvb nB‡Zv Wvbv
‡Zvgvi cv‡b QywUqv hvBZvg bv ïwbZvg gvbv|
`~i `~i‡š—i cvwL Zzwg †dwjqv hvI Avgvq
‡Zvgvi Dovi c_ †`LvB‡Q Pwjqv hvIqv we`vq|

‡Pv‡Li Avov‡j wgjv‡q †Mj bv K‡q K_v
gyû‡Z© PÂjv ü`q Lvwb fwi‡q bxieZv|
AvwgI cvwLi g‡Zv Dwo‡ZwQ ïay †iŠ`ªvKv‡k
ü`q gv‡S w`‡”Q DuwK bZzb cvIqvi Av‡k|

No comments:

Post a Comment

Last 7 Days!

App